Voorwaarden

 

Al onze leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Bij het ondertekenen van de leveringsbon en of huurcontract verklaart de huurder dan ook onderstaande huurvoorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.

1 Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in of rond de attracties eigendom van springkasteeN, noch zaakvoerder Nick Decuyper

2 Betaling

 1. Betaling gebeurt contant bij levering of voorafgaand door overschrijving.
 2. Er wordt steeds een waarborg van 50,00 euro gevraagd. Deze wordt betaald bij levering van de attractie. Onze waarborg dekt niet de vervoerskosten, noch verplaatsingskosten of werkuren van het personeel. De waarborg kan niet worden teruggeroepen indien
 3. De attractie zonder onze schriftelijke toestemming werd verplaatst
 4. Er schade wordt vastgesteld van gelijk welke aard veroorzaak door het verkeerd gebruik van de spelen of een verkeerde inwerkstelling.
 5. Bij schade dient springkasteeN onmiddellijk telefonisch verwittigd worden. De waarborg wordt automatisch ingetrokken en de kosten van de herstellingen ten gevolge van verkeerd gebruik kunnen op de klant verhaald worden.
 6. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 7. Het indienen van een klacht mag geenszins de betaling van de facturen op hun vervaldag vertragen of stopzetten
 8. Bij niet betaling volgens de overeenkomst of op de vervaldag brengen alle verschuldigde sommen automatisch en van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een intrest op van 10% per jaar met een minimum van 25,00 euro.

3 Levering

 1. springkasteeN behoudt zich het recht om leveringskosten aan te rekenen aan de klant als de plaats van levering zich buiten de straal van 20 km gerekend vanaf ons adres bevindt. De afstand wordt berekend met een online routeplanner.
 2. In geval van laattijdige levering zal de klant geen schadevergoeding  kunnen eisen  van de verhuurder.
 3. Bij levering en afhaling dient telkens 1 volwassene aanwezig te zijn. De huurder wordt steeds 1 uur voor levering of afhaling verwittigd.
 4. De plaatsing gebeurt steeds door  springkasteeN. Bij afhaling  wordt de attractie opgeblazen en gecontroleerd op schade.

4 Voorzieningen

 1. Rondom de opblaasbare attractie dient een vrije ruimte  worden voorzien van minimum 1 meter en aan de achterzijde van de attractie 1,5 meter voor de plaatsing van de motor.
 2. De huurder voorziet een stopcontact met aarding op de plaats waar de attractie wordt geplaatst (220V, 1100W, 16A)
 3. De attracties worden geplaatst op een vlakke ondergrond, bij voorkeur gras of beton. Het springkasteeN wordt niet geplaatst op kiezels of op een te oneffen ondergrond.
 4. Er is een minimale doorgang van 1 meter verreist naar de plaats waar de attractie moet geplaatst worden. Ook geen trappen of obstakels. Indien er toch trappen of obstakels aanwezig zijn moet er voor extra hulp gezorgd worden. Zo niet kan de verhuurder de huur nog schorsen en het betaalde voorschot als vergoeding houden.

5 Diefstal en doorverhuren

 1. Bij diefstal van verhuurde spelen en beschadigingen zal een vergoeding aangerekend worden die door de huurder zal moeten vereffend worden binnen de 15 dagen na  factuurdatum.
 2. Het is verboden de attracties verder te verhuren, tenzij na schriftelijk akkoord van de verhuurder.

6 Gebruik van de attracties

 1. Laat nooit meer kinderen toe op de attractie dan voorgeschreven. Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan 16 jaar, tenzij anders vermeld.
 2. Het is aangeraden om een te groot leeftijdsverschil te vermijden. Beter is een tweede attractie voorzien. Vraag naar onze aanbiedingen.
 3. Attracties zijn gemaakt voor kinderen. Volwassenen zijn niet toegelaten op de attractie, uitgezonderd in noodgevallen.
 4. Kinderen dienen zich te ontdoen van schoeisel en scherpe voorwerpen.
 5. Het is niet toegelaten over de muren te hangen of te klimmen .

7 Weersomstandigheden

 1. Een overdekte attractie heeft geen garantie dat de attractie droog blijft. Het dak is bedoeld voor zonnescherm. Klachten nadien zijn dus ongegrond.
 2. Bij een korte bui laat u de attractie gewoon in de regen staan.
 3. Bij een lange regenperiode of een regenbui gepaard met hevige windstoten laat u de attractie af en legt u een zeil over de attractie. De motor moet uitgeschakeld worden en in een overdekte plaats gezet worden.
 4. Na een regenbui de attractie onmiddellijk terug opblazen  zodat slechts een beperkt aantal regenwater de attractie kan binnendringen.
 5. Een draaiende motor mag nooit afgedekt worden.
 6. Bij regenweer moet erop gelet worden dat de stroomvoorziening van de motor afgedekt is.
 7. Bij hevige wind dient de attractie steeds afgelaten te worden.

8 Klachten

 1. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de attractie aan de verhuurde,  bekend  te worden gemaakt.

9 Reservatie

De reservatie is slechts definitief indien deze per email bevestigd word!

 

Bij problemen / reservatie of meer info kunt U steeds terecht op 0499 12 02 71 of info@springkasteen.be